Regulamin newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, zwana dalej Bankiem publikuje poniżej regulamin „Newslettera Na bank dynamiczni”:

 1. Wydawcą „Newsletter Na bank dynamiczni” jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Bank na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 3. „Newsletter Na bank dynamiczni” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Subskrybenta o ofertach pracy, praktyk, wydarzeniach, w których bierze udział Bank pod kątem działań promujących markę pracodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  W celu świadczenia usługi „Newsletter Na bank dynamiczni” Bank pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej (e-mail).
  Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. W celu otrzymywania „Newslettera Na bank dynamiczni” Subskrybent powinien:
  • Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.nabankdynamiczni.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • Aktywować przycisk „Zapisz mnie”,
  • Posiadać aktywny i prawidłowo skonfigurowany adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Z chwilą zapisania się do „Newslettera Na bank dynamiczni”, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Na bank dynamiczni”.
 6. Subskrybent w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji. poprzez wysłanie listu elektronicznego (e-mail) na adres newsletter@getinbank.pl z prośbą o usunięcie adresu poczty elektronicznej (e-mail) z bazy danych.
 7. Subskrybent może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Na bank dynamiczni”.
 8. Bank zastrzega sobie prawo do:
  • Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Na bank dynamiczni”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
  • Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Na bank dynamiczni” po uprzednim powiadomieniu jego Subskrybentów, bez podania przyczyny.
 9. Bank oświadcza, że podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 11. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.nabankdynamiczni.pl.
 12. Bank ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 13. Reklamacje, wnioski, zastrzeżenia związane z „Newsletterem Na bank dynamiczni” należy kierować na adres newsletter@getinbank.pl . Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty przesłania zgłoszenia. Odpowiedzi zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres, z którego przyszło zgłoszenie.